Alapadatok

Kedvezményezett neve: Nagydobsza Község Önkormányzata

Projekt címe: Bölcsőde létesítése Nagydobsza községben

Projekt azonosítója: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00010

Támogatás összege: 287.637.721 forint

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás tervezett időtartama: 2022.04.06. - 2023.12.31.

A projekt bemutatása: Jelen támogatási kérelmünk célja a gyermekjóléti alapellátások közül a bölcsődei ellátási formához való hozzáférés biztosításának megteremtése településünkön. Úgy véljük, hogy a tervezett fejlesztés nagymértékben képes hozzájárulni a helyi kisgyermekes családok szülei számára a munkaerőpiacra történő visszatéréshez, illetve az itt élő hátrányos helyzetű, és halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családok számára is jelentős segítséget jelent. Önkormányzatunk mindig is fontosnak tartotta, hogy a lehetőségeihez mérten segítse a nehéz anyagi körülmények között élő családokat. Ennek szellemében, összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, és a hatályos jogszabályokkal, kívánjuk megteremteni azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek révén biztosítottá válik településünkön a bölcsődei ellátás. Nagydobsza településén a Nagydobszai Szivárvány Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde és Konyha igyekszik biztosítani az óvodai ellátást. Ennek keretében a településen 3 óvodás csoport működik, melyek közül az egyik mini csoport. A mini csoport – a hatályos jogszabályok alapján – alkalmas lehet a bölcsődés korú, tehát a 0-3 éves korosztály közti gyermekek ellátására, azonban jelen állapotában, településünkön ehhez csak a minimális infrastrukturális feltételek adottak csupán. Ennek érdekében igyekszünk jelen projekt keretében kialakítani egy olyan bölcsődei ellátást, ahol a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása biztosítottá tud válni, azaz önállóan tud működni. A bölcsődei ellátás kiépítése révén a település óvodájához kapcsolódva, az ellátások biztosításának magasabb színvonala megvalósul. Az óvodai férőhelyek száma megfelelő, férőhelyhiány miatt még óvodás korú gyermeket nem utasítottak el a helyi óvodában. A gyesről, gyedről visszatérő szülők az óvodai szolgáltatást igényelik és igénybe is veszik. Az általános iskolában reggel 7-től várják a diákokat, és a napközis ellátást igénybe vevő szülők délután 4 óráig biztonságban tudhatják gyermekeiket. Tehát a nevelés és a köznevelés alapvető színterei adottak településünkön, azonban a 3 éves kor alatti gyermekek, és azok szülei számára szeretnénk jelen fejlesztés keretében, teljes körűen biztosítani az ellátás lehetőségét. A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát munkahelyek kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való megfelelést, segítő vállakózásokat elismerné, ösztönözné. Jelen fejlesztés keretében – a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése érdekében – a létrejövő bölcsőde fenntartása során településünk vállalja a hosszabb nyitvatartási időt, a szülők foglalkoztatási helyzetének javítása érdekében. Annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjuk segíteni a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű családokat figyelembe kell vennünk igényeiket, szükségleteiket, majd ezekhez mérten kell kialakítani az alapvető intézményi feltételeket. Továbbá ez az intézményi forma (bölcsőde) hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkaerő-piacról kikerült édesanyák, akár csak részmunkaidőben is, de megkezdhessék újbóli integrációjukat a munkaerő-piacra. A tervezett fejlesztés során egy már meglévő, ám használaton kívül álló ingatlant kíván önkormányzatunk bölcsődévé alakítani. A fejlesztés magában foglalja a telken található rossz állapotban lévő épület lebontását, és egy megfelelő infrastrukturális feltételekkel rendelkező, bölcsődei ellátásra alkalmas épület felépítését. A belső terek a  jogszabályban meghatározottak szerint kerülnek kialakításra, valamint a megfelelő eszközök, speciális gyermekbútorok, és más kisgyermekgondozáshoz kapcsolódó bútorok és eszközök kerülnek beszerzésre. A 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 11. számú mellékletében foglaltak szerint, valamint a Felhívásban foglalt előírások (MSZE 24210-1:2012 nevelési intézmények tervezési előírásairól szóló szabvány; OTÉK előírása) alapján szakértő bevonásával tervezzük a belső terek kialakítását. A projekt tervezésébe és kivitelezésébe a felhívásban foglalt előírásoknak megfelelően kisgyermekellátás területén jártas szakembert is bevonunk. A fejlesztés ezek mellett magában foglalja az épület projektarányos akadálymentesítését, a tereprendezést, az udvar kisgyermekek számára történő biztonságossá tételét, így kialakítva egy játszóudvart. A fejlesztés továbbá magában foglalja a belső terek jogszabályban meghatározott kialakítását, valamint a megfelelő eszközök, speciális gyermekbútorok, és más kisgyermek gondozáshoz kapcsolódó bútorok és eszközök beszerzését is. Úgy véljük, hogy a tervezett fejlesztés összességében elősegítheti a 3 éves kor alatti gyermekek fejlődését, fejlesztését, valamint szüleik munkaerő-piaci integrációjának erősödését. Tehát a tervezett fejlesztés a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermekes családok életminőségének javulását eredményezi, és hátránykompenzációt valósít meg.